ผู้เชี่ยวชาญการผลิตจอบและใบมีด
ผู้เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์จากเหล็กกล้าคาร์บอนโดยใช้ความร้อน
และควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทุกกระบวนการผลิต

ใบจอบหมุน